Alysum PrestaShop模板,支持PrestaShop 1.5.x.x全系列,是一个购物模板,模板主要特点:完全自适应,无限颜色,轻松自定义,500+谷歌字体,2个布局类型,4个幻灯片类型,平铺和列表视图,2个菜单类型,产品筛选,博客集成等

Alysum PrestaShop模板演示地址:

演示地址

Alysum v2.7 PrestaShop模板下载地址:[官方正版完整包][文件大小:24 MB]

Alysum v2.7 PrestaShop模板免费下载

Alysum v1.3 PrestaShop模板下载地址:[官方正版完整包][文件大小:20.3 MB]

Alysum v1.3 PrestaShop模板免费下载 [百度网盘]