Imbalance 2 wordpress免费高级主题模板,是一个清洁,简单的作品展示WordPress主题,可用于画廊,设计资源分享、个人博客、杂志或案例展示。

主题模板缩略图:

imbalance 2 wordpress theme

imbalance 2 wordpress theme

模板的主要特点:

  • 固定和流动2个布局类型
  • 2个内容展示类型
  • 自定义首页
  • 2个分页类型
  • 5个自定义菜单位置
  • 内置社会关注分享

Imbalance 2 wordpress商业主题模板wordpress主题模板演示地址:

http://imbalance2.wpshower.com/

Imbalance 2 wordpress商业主题模板wordpress主题模板下载地址:

Imbalance 2 wordpress商业主题模板下载
Imbalance 2 wordpress商业主题模板下载 【大小:137.6KB】