Transcript WordPress商业主题模板,内容繁杂的新闻门户主题,多个配色方案,支持视频,针对搜索引擎优化,适合新闻、门户、杂志网站。

主题模板缩略图:

transcript wordpress theme

transcript wordpress theme

模板的主要特点:

  • 分类广告
  • 强大的控制面板
  • 最新WP版本兼容
  • 自动缩略图
  • 支持视频
  • 多种配色方案
  • 针对搜索引擎优化
  • 完整安装使用说明
  • 支持多站点
  • 支持本地化翻译

Transcript WordPress主题演示地址:

http://www.gabfirethemes.com/demos/transcript/

Transcript V1.6 WordPress主题下载地址:

Transcript V1.6 WordPress主题免费下载 [文件大小:1.14 MB ]