Amphawa WordPress商业主题模板,无限的颜色,字体管理、联系表管理,7个内置小工具,SEO插件,3个不同的投资组合页面风格,适合装饰企业、室内设计公司或其他任何商务企业网站。

主题模板缩略图:

Amphawa wordpress theme

Amphawa wordpress theme

模板的主要特点:

  • 无限的颜色
  • 字体管理、联系表管理
  • 7个内置小工具
  • SEO插件
  • 3个不同的投资组合页面风格
  • 拖放内容管理
  • 包括说明文档和PSD
  • 支持Wordpress 3.2, WordPress 3.1, WordPress 3.0

Amphawa WordPress主题演示地址:

http://www.gallyapp.com/tf_themes/amphawa_wp/

Amphawa V1.1 WordPress主题下载地址[文件大小:16.74 MB ]:

Amphawa V1.1 WordPress主题免费下载 [115网盘下载]