VT_NEWS Joomla商业模板,由vtem于2011年9月底发布,干净和清爽的设计,多种配色方案,适合新闻、门户、杂志网站。

模板缩略图:

VTEM News joomla template

VTEM News joomla template

VT_NEWS Joomla 主题演示地址:

http://vtem.net/vtem_te/vt_news/

VT_NEWS Joomla 1.5 主题下载地址[文件大小:28.75 MB ]:

VT_NEWS Joomla 1.5 主题免费下载 [115网盘下载]

VT_NEWS Joomla 1.7 主题下载地址[文件大小:30.01 MB ]:

VT_NEWS Joomla 1.7 主题免费下载 [115网盘下载]