Gridz WordPress主题,作品展示主题。主要特点: 自适应设计,拖拽页面布局,强大管理面板,无限颜色和背景,Retina 支持,固定和全宽布局,,拖拽幻灯片管理,无限侧边栏,搜索引擎优化,13个自定义小工具,4个自定义文章格式等功能。

Gridz WordPress主题演示地址:

http://billykids-lab.net/gridz/

Gridz v1.0.4 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:4.4 MB]

Gridz v1.0.4 WordPress主题免费下载 [百度网盘]