Landscaper WordPress主题,一个全屏/创意/摄影主题。主要特点:完全自适应,时尚设计,强大的简码,500+谷歌字体,Integrated 喜欢插件,无限作品、画廊、侧边栏和颜色,20个自定义小工具,强大的管理面板等功能。

Landscaper WordPress主题演示地址:

http://hb-themes.com/themes/landscaper_wp/

Landscaper v1.4 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:10.6 MB]

Landscaper v1.4 WordPress主题免费下载 [百度网盘]