BlogPlaza 是一款博客、杂志 Joomla模板。主要特点包括:自适应,TZ作品展示,轻松改变颜色和图案,轻松设置布局和侧边栏,Mega导航菜单,基于Plazart 框架,兼容Joomla 2.5&3.x等

BlogPlaza Joomla模板演示地址:

演示地址

BlogPlaza v1.1 Joomla模板下载地址:[官方完整正版][文件大小:68.7 MB]

BlogPlaza v1.1 Joomla模板免费下载

BlogPlaza v1.0 Joomla模板下载地址:[官方完整正版][文件大小:57.9 MB]

BlogPlaza v1.0 Joomla模板免费下载 【百度网盘】