SimpleKey Joomla 模板,是一款单页、作品展示模板,兼容Joomla 2.5&3.1!特点:单页展示,视差效果,文章支持幻灯片、视频、谷歌地图,Kommento添加和管理评论支持,作品分类筛选,简码,快速安装包,跨浏览器兼容等。

SimpleKey Joomla模板演示地址:

演示地址

SimpleKey v1.2.3 Joomla 模板下载地址[大小:23.6 MB][完整版]:

SimpleKey v1.2.3 Joomla 模板免费下载地址