GK League News Joomla模板,是一款体育、新闻、杂志模板,兼容 Joomla 2.5 & 3.2,它集成最流行和强大的K2文章组件,加上新闻展示专业版,和Highlighter Joomla 模块,简洁的HTML 5 代码,高度自定义的内容布局,向球迷们发布最新的资讯信息,提供一线体育新闻选择这个模版一定不会错。

模板演示地址:

演示地址

GK League News Joomla 模板下载地址[完整版]:

该模版只有年费会员可以免费下载!