Nico Opencart主题,支持OpenCart – v1.5.6 (+ v1.5.5.x, v1.5.4, v1.5.2.1, v1.5.2, v1.5.1.3), 特点:自适应,全屏首页幻灯片,高级选项面板,无核心功能变动,云放大,社交网络集成,无限颜色,HTML5 & CSS3等。适合品牌企业,如服装,化妆品,奢侈品等。

Nico Opencart主题前台演示地址:

演示地址

Nico Opencart主题下载地址:[完整正版][文件大小:13 MB]

Nico Opencart主题免费下载地址