RiverS Joomla模板,是一款企业、公司、购物模板,兼容 Joomla 2.5和3.1+ ,模版特点:自适应设计,ECWID 购物商城集成,快速安装包,高级自定义简码,宽和窄2个布局,4个不同的首页,25个自定义模块和插件,45个模块位置,无限颜色和谷歌字体等。

RiverS Joomla 模板演示地址:

演示地址

RiverS Joomla 模板下载地址[文件大小:21.2 MB ][完整版]:

RiverS Joomla 模板免费下载