Awetive Joomla模板,是一款企业公司模板,兼容 Joomla 2.5和3.0+ ,模版特点:自适应设计,集成SP Smart 幻灯片, SP 推荐, SP 作品展示, SP 客户评价等,基于Helix 框架, 自适应布局,K2 文章管理和发布组件,丰富的简码,自适应板式等。

Awetive Joomla 模板演示地址:

演示地址

Awetive Joomla 模板下载地址[完整版][9.8 MB]:

Awetive Joomla 模板免费下载地址