MegaShop PrestaShop模板,支持PrestaShop 1.5.6.1, 1.5.6.2,是一个购物模板,模板主要特点:完全自适应,无核心文件变动,谷歌丰富的片段,分类垂直Mega 菜单,产品图片可以是正方形或长方形,多语言支持,Ajax 添加到购物车和搜索,高级产品筛选和搜索,说明文档等

MegaShop PrestaShop模板演示地址:

演示地址

MegaShop PrestaShop模板下载地址:[完整版][文件大小:656 KB]

MegaShop PrestaShop模板免费下载