GK Mo Joomla模板,是一款手机移动APP站点模板,兼容 Joomla 2.5 & 3.2,模版特点:自适应设计,HTML5+CSS3, 3个头部风格,多个页面模版,扁平图标,动画创建,2个菜单位置,可以使用K2 或 Joomla文章系统,提供快速安装包。

GK Mo Joomla 模板演示地址:

演示地址

GK Mo Joomla 模板下载地址:[完整版][大小:19.3 MB]

GK Mo Joomla 模板免费下载地址