JA Jason Joomla模版,是一个作品展示模板,支持Joomla 2.5和3.3。 特点:多个首页选项,丰富的版面设置,T3 和Bootstrap 框架,Mega和折叠导航,响应式布局,支持Hikashop 购物,支持K2,RTL 支持,3个颜色,多个扩展支持,提供快速安装包等。

JA Jason Joomla模版演示地址:

演示地址

JA Jason Joomla模版下载地址:[完整版/大小:64.51 MB ]

百度网盘免费下载