Novomag WordPress主题,是一个响应式杂志主题。主题特点:自适应,页面搭建,MEGA菜单,无限首页风格,横幅广告系统,相册,2个博客风格,侧边栏创建,提供演示和说明文档等!

Novomag WordPress演示地址:

演示地址

Novomag v1.1.0 WordPress 主题下载地址[文件大小:44.30 MB]:

百度网盘免费下载地址

Novomag v1.0.2 WordPress 主题下载地址[文件大小:16.55 MB]:

百度网盘免费下载地址