Transformer PrestaShop模板,支持1.5.4.0, 1.5.4.1, 1.5.5.0, 1.5.6.0, 1.5.6.1,是一个购物商城模板,主题特点:自适应,强大的主题编辑器,4个预置颜色,,无限颜色,许多图案,集成谷歌字体,Mega菜单,Ajax 添加到购物车,Ajax 愿望清单和比较,产品快速预览,首页幻灯片和滑块,强大的列表页面选项和产品详情页面,强大的博客模块等。

Transformer PrestaShop模板演示地址:

演示地址

Transformer PrestaShop模板下载地址:[官方正版完整包][文件大小:30.1 MB]

Transformer PrestaShop模板免费下载

Transformer PrestaShop模板下载地址:[官方正版完整包][文件大小:7.3 MB]

Transformer PrestaShop模板免费下载