Liberty News Drupal主题,一款博客杂志主题。主题特点:兼容Drupal 7.x,6个页面,包含演示,14个文章类型,轻松导航,10个皮肤颜色,SEO ,提供演示和说明文档提供等。

Liberty News Drupal主题演示地址:

演示地址

Liberty News Drupal主题下载地址[完整版][文件大小:44.19 Mb]:

百度网盘下载地址