Enfinity WordPress主题是一个购物、作品展示、博客主题,特点:响应(自适应)式设计,全屏背景图像,筛选的作品展示无限滚动加载,WooCommerce、BBPress、Camera 幻灯片、WPMU 均支持,产品云缩放,5个自定义小工具,实用简码,高级面板,无限颜色等。

Enfinity WordPress主题演示地址:

演示地址

Enfinity v5.3 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:3.5 MB]

Enfinity v5.3 WordPress主题下载地址

Enfinity v2.2.4 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:3.5 MB]

Enfinity v2.2.4 WordPress主题下载地址

Enfinity v2.2.4 WordPress主题下载地址:[仅主题文件][大小:3.5 MB]

Enfinity v2.2.4 WordPress主题下载地址