Glass WordPress商业主题,是一个小巧趣味的WordPress博客主题,滚屏下拉菜单,手风琴展示文章,适合博客、个人网站。

主题模板缩略图:

Glass WordPress theme

Glass WordPress theme

模板的主要特点:

 • WordPress 3.0菜单支持!
 • 超级容易管理面板
 • 滚屏下拉菜单
 • 轻松分享日志文章
 • 内置登录部件
 • 下拉手风琴部件
 • jQuery的动画和效果
 • 自动缩略图!
 • 基于图像的相关文章
 • 工具提示!
 • 促进你的社交网络!

Glass wordpress主题模板演示地址:

http://themes.themolitor.com/wpglass/

Glass wordpress主题模板下载地址:

Glass wordpress主题模板免费下载【大小:1.87 MB】