Grimag WordPress主题是一个杂志主题,特点:响应式布局,Retina支持,本地化支持,黑白2个版本,页面和文章选项,高级选项面板,实用简码,自定义小工具,无限颜色,无限字体,自定义样式,提供演示和说明文档等。

Grimag WordPress主题演示地址:

演示地址

Grimag v1.1.6 WordPress主题下载地址:[完整版][大小 1.18 MB]

百度网盘免费下载地址

Grimag v1.1.4 WordPress主题下载地址:[完整版][大小 1.17 MB]

百度网盘免费下载地址

Grimag v1.0.6 WordPress主题下载地址:[完整版][大小 1.2 MB]

Grimag v1.0.6 WordPress主题免费下载地址