Haven Joomla 模板,是一款单页模板,兼容Joomla 3.2.x支持。特点:自适应和视网膜屏支持,单页(很多奖励页面),超值插件模块,石砌作品展示,轻松安装使用,提供快速安装包和说明文档等。

Haven Joomla模板演示地址:

演示地址

Haven Joomla 模板下载地址:[完整版][大小:8.86 MB]

百度网盘下载地址