Inspired WordPress主题,一个商务企业主题。主要特点:用户友好的管理面板,500+选项,20个皮肤,500+谷歌和Cufon字体+字体上传,无限的侧边栏,100+用户友好的可视化简码,17+图案,15+页面布局,8个图像滑块等功能。

Inspired WordPress主题演示地址:

http://themes.curtycurt.com/inspired/

Inspired v1.0.2 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:14 MB]

Inspired v1.0.2 WordPress主题免费下载 [百度网盘]