Laptop Magento 电子购物商城主题模板,原价88美金,支持Magento 1.5,简洁的设计,适合任何网上购物品牌销售购物商城网站。

主题模板缩略图:

laptop magento theme

laptop magento theme

模板的主要特点:

  • 首页滑块
  • 分类登陆/产品列表页
  • 支持Magento 1.5.1.0

Laptop Magento主题模板演示地址:

http://laptop.wizardthemes.com

Laptop Magento主题模板下载地址:

Laptop Magento主题模板下载 [文件大小:1.92MB]
[文件包含:Magento 1.5主题包]