Mega Woote Joomla!商业主题模板,支持joomla 1.5和1.6.3的企业网站主题,可以建立一个商务、科技、服务、网络等各类型的企业网站。

主题模板缩略图:

mega woote joomla tempalte

mega woote joomla tempalte

模板的主要特点:

  • 可用于案例展示,企业等…
  • 坚实的框架
  • JOOMLA1.5和1.6支持
  • 无表格设计100%,100% CSS / DIV
  • 验证通过W3C CSS和HTML
  • CSS和PHP代码的文件均有注释
  • 兼容主流浏览器
  • 17个模块位置
  • 含“快速入门包”和模板包

Mega Woote Joomla主题演示地址:

http://demo.omegatheme.com/mega_woote/

Mega Woote Joomla主题下载地址:

Mega Woote Joomla主题免费下载地址 [文件大小:15.27MB]
【文件包括:JOOMLA!1.5和 1.6入门套装、安装说明文件、模板文件…】