Minima Joomla模版,是一个商务模板,支持Joomla 2.5和3.3。 特点:响应式布局,Helix框架,K2支持,提供快速安装包和说明文档等。

Minima Joomla模版演示地址:

演示地址

Minima Joomla模版下载地址:[完整版/大小:13.01 MB ]

百度网盘免费下载