MyMarket Magento主题,一个购物市场 Magento 1.9.x +。主要特点:自适应各种设备和Retina 支持,拖拽页面搭建,可视化内容编辑器,大型菜单,CSS3 & HTML5 & Bootstrap ,无限颜色,自定义选项卡,订阅和登陆,一键安装,提供演示和说明文档。

MyMarket Magento主题演示地址:

演示地址

MyMarket Magento主题下载地址:[完整版]

百度网盘下载地址