Parallaite 视差 JOOMLA模板,兼容Joomla 3.x,自适应,Helix-II 框架,K2 支持,SP 案例展示,相册/视频滑块,10个预置颜色,CSS3 动画,大型菜单,Ajax 联系表单,无限模块位置,提供演示和说明文档等。

Parallaite Joomla模版演示地址:

演示地址

Parallaite v1.0 Joomla模版下载地址:

百度网盘免费下载