Pindol WordPress主题,一个多用途主题。主要特点:自适应各种设备,拖拽内容搭建器,固定或全宽布局,子主题支持,200+图标,19个预置背景图案,8个预置内容图案,WPML 多语言支持,视网膜支持,Revolution 幻灯片,无限颜色,无限侧边栏,8个自定义小工具等功能。

Pindol WordPress主题演示地址:

演示地址

Pindol v1.5 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:14.75 MB]

百度网盘免费下载

Pindol v1.2.2 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:5 MB]

Pindol v1.2.2 WordPress主题免费下载 [百度网盘]

Pindol v1.1 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:7.9 MB]

Pindol v1.1 WordPress主题免费下载 [百度网盘]