Project 10 WordPress主题,一个杂志主题。主要特点:自适应各种设备,自己的横幅广告系统,灵活的首页选项,相册功能,3个小工具,实用简码,2个预置颜色,侧边栏生成器,500谷歌网页字体,本地化支持等。

Project 10 WordPress主题演示地址:

演示地址

Project 10 v1.0.8 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:43.8 MB]

Project 10 v1.0.8 WordPress主题免费下载