Rock Band Joomla!商业主题模板,支持joomla 1.5的音乐演艺网站主题,适合音乐演艺公司、经纪人、团队工作室网站、演艺活动策划企业等商业网站。

主题模板缩略图:

Rock Band Joomla template

Rock Band Joomla template

模板的主要特点:

  • 个性、创意、时尚
  • 演出列表页面
  • 图片展示页面
  • 视频展示页面
  • 团队介绍页面
  • 博客页面
  • 支持joomla 1.5.X
  • 浏览器兼容
  • 更多请浏览演示模板

Rock Band Joomla主题演示地址:

http://livedemo00.template-help.com/joomla_33453/

Rock Band Joomla主题下载地址:

Rock Band Joomla主题免费下载地址 [文件大小:25.80 MB]
【文件包括:JOOMLA! 1.5主题、安装说明文件、PSD文件、模板组件等文件…】