S5 Oasis Joomla 模板,是一款音乐品牌模板,兼容Joomla 2.5和3.0+。特点:基于Shape5顶点框架,自适应各种设备,大或小菜单,S5 Flex菜单,视差背景,92 个核心模板位置,15个自定义模块后缀,9个自定义颜色和自定义背景,兼容IE7以上浏览器,RTL语言支持,SEO优化等。

S5 Oasis Joomla模板演示地址:

演示地址

S5 Oasis Joomla 模板下载地址:[完整版][大小:9.6MB]

S5 Oasis v1.0 Joomla 模板免费下载地址