Shopland Magento主题,兼容Magento 1.7++ ,主题特点:集成谷歌字体,自适应和视网膜支持,可变化布局,2个类型的购物车页面,促销和最新标签,各种轮播滑块,完全自定义首页,无限颜色等等。

Shopland Magento主题演示地址

演示地址

Shopland v1.4 Magento主题下载地址[完整正版][文件大小:12 MB]

Shopland v1.4 Magento主题免费下载

Shopland v1.3 Magento主题下载地址[完整正版][文件大小:28.8 MB]

Shopland v1.3 Magento主题免费下载