TrustMe WordPress主题,一个博客杂志主题。主要特点:自适应各种设备,无限侧边栏,内置的评论文章,内置引导程序,3个评论类型,18个小工具区域,23个自定义小工具等功能。

TrustMe WordPress主题演示地址:

http://wp.color-theme.com/trustme/

TrustMe v1.0 WordPress主题下载地址:[完整版][文件大小:3.6 MB]

TrustMe v1.0 WordPress主题免费下载 [百度网盘]