Visia Drupal主题,一款单页主题。主题特点:兼容Drupal 7.x,HTML 提供,SEO ,平滑滚动,AJAX 作品展示,视差效果,10个颜色皮肤,简码,提供演示和说明文档提供等。

Visia Drupal主题演示地址:

演示地址

Visia Drupal主题下载地址[完整版][文件大小:21.59 Mb]:

百度网盘下载地址