Zenkitten WordPress商业主题,是一个画廊展示WordPress主题,干净的设计,手风琴展示文章,适合博客、个人网站、画廊展示。

主题模板缩略图:

Zenkitten WordPress theme

Zenkitten WordPress theme

模板的主要特点:

  • 华丽,清新干净的模板设计
  • 易更换LOGO
  • 主页和子页特色照片
  • 下拉订阅抽屉
  • 功能强大,可定制的网页布局
  • 可选的自定义存档模板
  • 完全有效的代码 – 测试所有主流浏览器
  • Feedburner
  • WordPress 3.0+测试
  • TEXT文本格式完整的说明文档

Zenkitten wordpress主题模板演示地址:

http://zenkitten.wordprezzie.com/

Zenkitten wordpress主题模板下载地址:

Zenkitten wordpress主题模板免费下载【大小:864.76 KB】